Terug naar FCUtrecht.nl

FC Utrecht Loterij – Spelreglement

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen FC Utrecht BV (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij “FCU Loterij” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Vergunning

Aan Organisator is op 13 december 2018 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de FCU Loterij door de Kansspelautoriteit onder nummer 13085.

Artikel 3 Begunstigde

3.1 De FCU Loterij wordt georganiseerd door de FC Utrecht BV ten behoeve van FC Utrecht Maatschappelijk.

3.2 De netto-opbrengst van de FCU Loterij komt ten goede aan de Stichting FC Utrecht Maatschappelijk.

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs

Gedurende de periode van 24 januari 2019 tot en met 15 mei 2019 worden er maximaal 200.000 loten verkocht voor € 2,00 per lot.

Artikel 5 Deelname

5.1 Loten kunnen worden gekocht:

De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: Naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, mobiel telefoonnummer en e-mailadres.

Aan de FCU Loterij kan worden deelgenomen door betaling van de lotprijs aan de Organisator via direct elektronische weg en pinbetaling tijdens een evenement.

Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin het lotnummer waarmee hij/zij deelneemt aan de FCU Loterij.

Deelname aan de FCU Loterij geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6 Restitutie

Indien de lot(en) is/zijn geïncasseerd, kan het lotnummer niet meer worden geannuleerd.

Artikel 7 Trekkingen en Prijzenpakket

7.1 De Loterij heeft 8 reguliere trekkingen en 1 Hoofdprijstrekking. De reguliere trekkingen vinden plaats op:

Hoofdprijstrekking : Deze trekking vindt plaats op 15 mei 2019. Bij deze trekking doen alle verkochte deelnamebewijzen mee.

7.2 De prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

7.3 Afhankelijk van het moment van deelname (zie artikel 7.1) kan een deelnemer aan 1 tot maximaal 8 reguliere trekkingen deelnemen en aan de Hoofprijstrekking.

7.4 Per trekking is er het volgende prijzenpakket:

Trekking 27 januari 2019

Trekking 10 februari 2019

Trekking 23 februari 2019

Trekking 8 maart 2019

Trekking 31 maart 2019

Trekking 14 april 2019

Trekking 24 april 2019

Trekking 15 mei 2019

Trekking 15 mei 2019 van de Hoofdprijs, bestaande uit het volgende:

Bovenstaande Hoofdprijs is 1 prijs die valt op 1 lotnummer.

De trekkingen vinden plaats op 27 januari 2019, 10 februari 2019, 23 februari 2019, 8 maart 2019, 31 maart 2019, 14 april 2019, 24 april 2019 en 15 mei 2019 en de prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

Per lotnummer kan per trekking maximaal één prijs worden gewonnen

Artikel 8 Bekendmaking van de winnende lotnummers

8.1 De Organisator maakt de winnende lotnummers van de FCU Loterij bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag op https://fculoterij.nl.

8.2 Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Leiden op de dag van de desbetreffende trekking door de trekkingscommissie onder toezicht en registratie van een notaris.

8.3 De winnende lotnummers worden bekend gemaakt op https://fculoterij.nl.

8.4 Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 9 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 5).

Artikel 10 Minimumleeftijd

10.1 Deelnemers aan de FCU Loterij dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

10.2 Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de FCU Loterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.

11.2 Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en)berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

11.3 Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.

11.4 Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.

11.5 Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.

11.6 Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.

11.7 Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 12 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen per e-mailbericht naar klantenservice@fculoterij.nl worden gericht aan FC Utrecht BV, gevestigd en kantoorhoudend Utrecht.

Artikel 13 Algemene bepalingen

13.1 Deelname aan de FCU Loterij betekent instemming met dit reglement.

13.2 Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.

13.3 Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.

13.4 Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden. Indien prijzen in natura door hun aard niet meer kunnen worden uitgekeerd, wordt aan de winnaar geen vervangend geldbedrag uitgekeerd, maar is de prijs komen te vervallen.

13.5 Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

13.6 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

13.7 Op de FCU Loterij is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de FCU Loterij voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Utrecht.FC Utrecht
Afdeling klantenservice
klantenservice@fculoterij.nl